košík: 0 ks

Váš košík je prázdny.

úschovňa: 0 ks

Vaša úschovňa je prázdna

infolinka:

+421 905 884 126

Adeleshop.skSmernica

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. 1.1. Aplikácia obchodných podmienok.
  Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti ALAMER s.r.o. , so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 51 303 221, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 129474/B (ďalej len "predávajúci alebo obchodník") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva"), prípadne iných zmlúv, ktoré sú uzavreté prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "webové rozhranie obchodu"), ktorý je predávajúcim prevádzkovaný najmä na internetovej adrese http://adeleshop.sk, pričom sú rozlične práva a povinnosti:
  a) medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len " kupujúci spotrebiteľ "), pričom spotrebiteľ je definovaný v zmysle platnej legislatívy, najmä smerníc a §52 ods. 4 zákona číslo 40/1964 Zb. v platnom znení, Občianskeho zákonníka, ako akákoľvek fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti
  b) medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou podnikajúcej podľa živnostenského zákona alebo iného osobitného zákona, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a medzi predávajúcim a štátom, štátnou organizáciou alebo samosprávnou územnou jednotkou (ďalej len "kupujúci podnikateľ"), pričom definícia podnikateľa zodpovedá ustanoveniam §2 zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení, Obchodný zákonník.
  c) „kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva, na základe ktorej obchodník prevedie alebo sa zaviaže, že prevedie vlastníctvo tovaru na kupujúceho a tento zaplatí alebo sa zaviaže, že zaplatí jeho cenu, a to vrátane akejkoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tak tovar, ako aj služby
 2. 1.2. Označenie kupujúceho.
  Pokiaľ tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre kupujúceho spotrebiteľa aj kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci spotrebiteľ aj kupujúci podnikateľ zhodne označovaní ako kupujúci.
 3. 1.3. Právny poriadok.
  Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade prítomnosti cudzieho prvku. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov
 4. 1.4. Webové stránky.
  Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho, ktoré sú umiestnené najmä na internetovej adrese http://adeleshop.sk (ďalej len "webové stránky") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 5. 1.5. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve.
  Práva a povinnosti odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok
 6. 1.6. Jazyk kúpnej zmluvy
  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 7. 1.7. Predchádzajúce obchodné podmienky.
  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. 2.1. Založenie užívateľského účtu..
  Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. 2.2. Údaje kupujúceho.
  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, ktoré je povinný pri akejkoľvek zmene bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.
 3. 2.3. Zabezpečenie.
  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.
 4. 2.4. Zrušenie užívateľského účtu.
  Predávajúci môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez náhrady zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako päť (5) rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 5. 2.5. Dostupnosť užívateľského účtu.
  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. 3.1. Ponuka tovaru.
  Webové rozhranie obchodu obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, tj najmä názov a hlavné charakteristiky tovaru, ceny tovarov a náklady na jeho balenie a dodanie. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a všetkých súvisiacich poplatkov a príspevkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Umiestnením ponuky tovaru vo webovom rozhraní obchodu vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.
 2. 3.2. Objednávka.
  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä:
  a) informácie o kupujúcom - fakturačné údaje,
  b) informácie o objednávanom tovaru (kupujúci "vloží" objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  c) informácie o požadovanom spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
  d) informácie o požadovanom spôsobe doručenia tovaru e,
  e) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 3. 3.3. Potvrdenie objednávky.
  Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť kontrolovať, meniť a opravovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé. Bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 4. 3.4. Dodatočné potvrdenie objednávky.
  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a pod) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, alebo telefonicky).
 5. 3.5. Uzavretie kúpnej zmluvy.
  Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
 6. 3.6. Lehota na dodanie tovaru.
  Kupujúci berie na vedomie, že lehota na dodanie tovaru uvedená u jednotlivého tovaru vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke je vzhľadom k technickým možnostiam predávajúceho iba orientačné. Kúpna zmluva preto neobsahuje dohodu zmluvných strán na konkrétnej lehote k dodaniu tovaru.
 7. 3.7. Zjavne nízka kúpna cena.
  Kupujúci berie na vedomie, že ak je cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke zjavne nižšia, než bežná cena rovnakého tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo v počítaní či z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho a pod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzatvorená, hoci predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky. Jedná sa o kúpnu zmluvu uzavretú v rozpore s dobrými mravmi, ktorá je od začiatku absolútne neplatná. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu tým vzniknutú.
 8. 3.8. Náklady kupujúceho súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy.
  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod) si hradí kupujúci sám.
 9. 3.9. Zmena kúpnej zmluvy
  Po uzavretí kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať predávajúceho (najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty) o zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmenená okamihom doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí zmeny kúpnej zmluvy na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy, najmä ak už tovar odovzdal tretej osobe na prepravu alebo ak tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho.
 10. 3.10. Uzavretie darovacej zmluvy.
  Ak predávajúci v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy prenecháva kupujúcemu darček, je tým medzi zmluvnými stranami uzavretá darovacia zmluva, ktorej platnosť a účinnosť je priamo závislá na kúpnej zmluve. Darovacia zmluva obsahuje rozväzovaciu podmienku, podľa ktorej zaniká súčasne so zánikom kúpnej zmluvy (článok 5.10), najmä ak kupujúci spotrebiteľ využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2. Po zániku darovacej zmluvy je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať, aby mu vrátil v lehote stanovenej v článku 5.3. spoločne s vráteným tovarom taktiež prenechaný darček a ak nie je toho schopný, aby mu zaplatil hodnotu darčeka zodpovedajúcu bežnej cene rovnakého tovaru uvedenej vo webovom rozhraní obchodu a ak predávajúci neponúka tento tovar na predaj, potom bežnej cene rovnakého tovaru v mieste a čase.

4. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. 4.1. Kúpna cena.
  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 2. 4.2. Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny.
  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  b) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho číslo SK14 7500 0000 0040 2579 8360 vedený v ČSOB Banka (ďalej len "účet predávajúceho"), pričom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol oznámený mu predávajúcim;
  c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, ak to predávajúci ponúka;
  d) bezhotovostne platobnou kartou, ak to predávajúci ponúka;
  e) prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.
 3. 4.3. Splatnosť kúpnej ceny.
  V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej ZMLUVY. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celý kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 4. 4.4. Odoslanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.
  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (článok 3.4) požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 5. 4.5. Faktúra.
  Ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 6. 4.6. Zľavy.
  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne sčítať alebo kombinovať.
 7. 4.7. Zmluvná pokuta.
  Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. 5.1. Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť.
  Právo kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že nemožno odstúpiť najmä od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci spotrebiteľ ich originálny obal, od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov, , od kúpnej zmluvy ktorej predmetom bol tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 2. 5.2. Právo na odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní.
  V súlade s právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky má kupujúci spotrebiteľ na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
  1. 5.2.1. Kupujúci spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia v súlade s §10 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy odporúča predávajúci použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:: (Odstupenie_od_kupnej_zmluvy_adeleshop) na adresu elektronickej pošty predávajúceho [email protected]
  2. 5.2.2. Pred odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať – obdobným spôsobom ako by bol tovar prezentovaný v kamennej predajni, či mu tovar vyhovuje. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, tzn. kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď tovar prevzal osobne od predávajúceho. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (článok 3.10, článok 5.10).
  3. 5.2.3. Obchodník vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom; to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Ak je kupujúci najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. Tovar nemusí byť vrátený v pôvodnom obale, avšak musí byť kupujúcim zabalený takým spôsobom, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu - predávajúci preto kupujúcemu odporúča, aby bol tovar vrátený v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť.
  4. 5.2.4.. Akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ. Predávajúci si na posúdenie vráteného tovaru vyhradzuje lehotu 14 (štrnásť) dní.
 3. 5.3. Právo predávajúceho na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
  Všetky náklady spojené s vrítením tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ. Kupujúci spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, najmä ak bol vrátený tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ užíval tovar zjavne výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru vyplývajú z nákladov požadovaných tretími osobami (tzn. subjektmi poskytujúcimi odborný servis, opravu a údržbu) po predávajúcim.
 4. 5.4. Právo predávajúceho na náhradu škody.
  Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody a to najmä ak je vrátený tovar poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.
 5. 5.5. Možnosť zápočtu predávajúcim.
  Predávajúci je oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.
 6. 5.6. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy.
  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:
  a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;
  b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky;
  c) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu;
  d) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam;
  e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať;
  f) ak kupujúci nevykonal dodatočné potvrdenie objednávky požadovanej predávajúcim (článok 3.4);
  g) ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas;
  h) ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.
 7. 5.7. Zánik kúpnej zmluvy.
  Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na zaplatenie nárokov na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárokov na náhradu vzniknutej škody, nárokov na úroky z omeškania a nárokov na zmluvné pokuty, pretože tieto ustanovenia sú plne oddeliteľné od kúpnej zmluvy a trvajú aj po zániku kúpnej zmluvy. Zánikom kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká tiež prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (článok 3.10).
 8. 5.8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
  V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. 6.1. Spôsob dodania tovaru.
  Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojím výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Ak sa predávajúci na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než ktorý predávajúci aktuálne ponúka, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar na prepravu, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. 6.2. Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom.
  Kupujúci spotrebiteľ nie je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať (tzn. tovar vybaliť z pôvodného obalu), avšak predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi kontrolu tovaru odporúča. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi ďalej dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tovar nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému zákazníkovi, tzn. priamo vodičovi alebo prepravcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach predávajúceho. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovar nemôže byť braný ohľad.
 3. 6.3. Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom.
  Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar ako aj celistvosť jeho obalu pri jeho prevzatí skontrolovať. Ak kupujúci podnikateľ zistí zjavné vady tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Ak kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné vady tovaru okamžite po ich zistení alebo pokiaľ tovar od prepravcu prevzal, má sa za to, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných vád. Iné ako zjavné vady tovaru, tj najmä skryté vady tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia vád tovaru.
 4. 6.4. Omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 5. 6.5. Opakované dodanie tovaru.
  Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.
 6. 6.6. Dodacie podmienky predávajúceho.
  Podmienky prepravy tovaru a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru upravujú dodacie podmienky predávajúceho, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.
 7. 6.7. Dodacie podmienky predávajúceho.
  Pri dodaní tovaru je zákazník oprávnený otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nejaví známky poškodenia. V prípade, že zásielku doručuje kuriérska spoločnosť je nutné vizuálne skontrolovať zásielku, ak sa zistí nekompletnosť alebo poškodenie, spíše sa o tom zápisnica s kuriérom ( škodový zápis ). Zákazník je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorý s ním dohodne ďalší postup!.
  Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pokiaľ je doručená zásielka viditeľne poškodená, nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia tovaru zdokumentujte poškodenie (najlepšie fotografiou), spíšte reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte prevádzkovateľa.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU (REKLAMÁCIA), ZÁRUKA

 1. 7.1. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúce z občianskeho zákonníka.
  Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením občianskeho zákonníka.
 2. 7.2. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúce z obchodného zákonníka.
  Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením obchodného zákonníka.
 3. 7.3. Zhoda s kúpnou zmluvou.
  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 4. 7.4. Rozpor s kúpnou zmluvou.
  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.
 5. 7.5. Rozsah záruky.
  Ak nejde o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za vady tovaru, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ďalej len "záruka"). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. U všetkého ostatného tovaru sa záruka nevzťahuje a zaniká na:
  a) opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
  b) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou;
  c) vady spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru (najmä porušenie pečatí);
  d) vady spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovarov alebo všeobecnými zásadami užívania tovaru;
  e) poruchy spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovarov alebo podmienkam primeraným bežnému užívaniu tovaru;
  f) vady spôsobené vyššou mocou, najmä elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami ako je voda, oheň, vietor, zem alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.
  g.) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  h.) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  i.) uplynutím záručnej doby tovaru,
 6. 7.6. Záručná doba.
  Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu právnická osoba - podnikateľ poskytuje záručnú dobu dvanásť (12) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa, v ktorom kupujúci prevzal tovar. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný subjekt než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, rovnako tak, ak dôjde k výmene len časti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončenia záručnej doby uschoval doklad o zakúpení tovaru (faktúru). Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, tzn. s dobou, po ktorú pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojej kvalite, funkciám, úžitkovým vlastnostiam a danému účelu vydržať.
 7. 7.7. Záručný list.
  Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, pretože pre uplatnenie reklamácie je dostačujúca doklad o zakúpení tovaru (faktúra).
 8. 7.8. Uplatnenie reklamácie.
  Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho (ďalej len " reklamácia "), uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzky určenej na prijímanie reklamácií (ALAMER s.r.o. , Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika). Pri tovare použitom, ktorý je tak vo webovom rozhraní obchodu výslovne označený, práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zaniknú. Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby využil reklamačný protokol na webovej stránke predávajúceho (Reklamačný protokol na stiahnutie). Ak je v záručnom liste uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určené na vykonanie záručnej opravy. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar, spoločne s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutne potrebné na posúdenie vád tovaru (napr. káble pre spustenie). Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o zakúpení tovaru (faktúry), kópia záručného listu alebo iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o zakúpení tovaru (faktúru), originál záručného listu, pôvodný obal tovaru ani návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy, a pokiaľ možno s návodom na používanie. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
 9. 7.9. Lehoty na vybavenie reklamácie.
  Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:
  a) v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia; Reklamačné konanie začne plynúť nasledujúci pracovný deň od doručenia reklamovaného tovaru, vyplneného reklamačného protokolu, kópia nadobúdacieho dokladu (faktúra), záručný list (ak bol súčasťou balenia zakúpeného tovaru) na adresu: ALAMER s.r.o. , Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
  b) v prípade kupujúceho podnikateľa najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia; Reklamačné konanie začne plynúť nasledujúci pracovný deň od doručenia reklamovaného tovaru, vyplneného reklamačného protokolu, kópia nadobúdacieho dokladu (faktúra), záručný list (ak bol súčasťou balenia zakúpeného tovaru) na adresu: ALAMER s.r.o. , Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
  c) prípadne v dlhšej lehote, na ktoré sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.
  Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť podľa článku 7.11.
 10. 7.10. Odstrániteľné vady.
  Za odstrániteľné chyby/vady sa považujú také chyby/vady, ktoré možno opravou odstrániť a po ktorých odstránení sa tovar stáva bezchybným, tzn. najmä vady, ktorých odstránením sa nezhorší pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote pre vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.
 11. 7.11. Neodstrániteľné vady.
  Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, pre ktoré nemôže byť tovar užívaný ako tovar bez vád, tzn. najmä chyby, ktoré nemožno odstrániť bez toho, aby sa nezhoršil pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava nemôže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote pre vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.
 12. 7.12. Väčší počet vád.
  Za "väčší počet vád" sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považujú súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pod podmienkou, že každá jednotlivá vada bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 13. 7.13. Vady tovaru predávaného za nižšiu cenu alebo tovaru použitého.
  Ak má tovar II. kvality predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Tovar II. akosti je iba tovar, ktorý je predávajúcim takto zreteľne označený vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke a je predávaný za cenu nižšiu, než je obvyklá cena tovaru bez vád, najmä z dôvodu nepodstatného mechanického poškodenia, ktoré nemá vplyv na funkciu a úžitkové vlastnosti tovaru alebo z dôvodu poškodenia alebo znečistenia obalu tovaru.
 14. 7.14. Voľba práva zo zodpovednosti za vady tovaru.
  Kupujúci spotrebiteľ nie je oprávnený uplatňovať iné práva zo zodpovednosti za vady tovaru, než ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré sú uvedené v článku 7.10, 7.11, 7.12 a 7.13, ak sa s predávajúcim nedohodol inak. Ako náhle kupujúci spotrebiteľ vykoná voľbu práva zo zodpovednosti za vady tovaru a uplatní jedno z možných práv, je svojím prejavom vôle viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného práva meniť. Iné právo z dôvodu tej istej vady je kupujúci spotrebiteľ oprávnený urobiť iba vtedy, keby uplatnené právo zaniklo (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo keby vada, pre ktorú bolo právo uplatniť, nadobudla nové charakteru.
 15. 7.15. Zánik a prechod práv zo zodpovednosti za vady tovaru.
  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Zodpovednosť za vady tovaru je záväzkovým právnym vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.
 16. 7.16. Odstránenie vád tovaru tretími osobami.
  Kupujúci nie je oprávnený zabezpečiť si odstránenie vád tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takého postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.
 17. 7.17. Zodpovednosť za vady darčekov.
  Predávajúci je ako darca povinný pri ponuke daru upozorniť kupujúceho ako obdarovaného na vady, o ktorých vie. Ak má darček vady, na ktoré nebol kupujúci ako obdarovaný upozornený, je v súlade s právnymi predpismi oprávnený tovar iba vrátiť, pričom nemôže využiť akýchkoľvek iných ustanovení, ktoré sa týkajú vád tovaru pri uzavretí kúpnej zmluvy, tj najmä sa nemôže domáhať výmeny tovaru, jeho opravy alebo zľavy.
 18. 7.18. Alternatívne riešenie sporov
  Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že jeho práva boli predávajúcim porušené, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom kupujúci spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde kupujúci spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. 8.1. Výhrada vlastníctva.
  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva vlastníkom tovaru predávajúci.
 2. 8.2. Autorské právo.
  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
 3. 8.3. Užívanie webového rozhrania obchodu.
  Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 4. 8.4. Informácie uvedené na webových stránkach.
  Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené na webových stránkach preberá predávajúci od tretích osôb, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby. Informácie uvedené na webových stránkach sa týkajú jednotlivých modelových radov tovaru/tovarov, pričom medzi týmito informáciami alebo zobrazením tovaru/tovarov a skutočným stavom môžu byť odlišnosti v nepodstatných detailoch, príslušenstva alebo vo vzhľade tovaru/tovarov.
 5. 8.5. Zvláštne garancie a záruky.
  Predávajúci neposkytuje žiadne garancie ani záruky, okrem záruk vyplývajúcich z právnych predpisov a záruk, ktoré nad rámec právnych predpisov poskytujú tretie osoby. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania.
 6. 8.6. Zodpovednosť predávajúceho.
  Predávajúci nenesie zodpovednosť za ušlý zisk ani priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody spôsobené použitím informácií uvedených na webových stránkach. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webových stránok alebo v dôsledku použitia webových stránok v rozpore s ich určením.
 7. 8.7. Obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu podnikateľovi..
  V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi iba za škodu, ktorá vznikla úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov. V prípade porušenia nepodstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi iba za škodu, ktorá vznikla zavinením predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov, pričom nezodpovedá za ušlý zisk. V oboch prípadoch zodpovedá predávajúci za škodu do výšky typickej škody, ktorú bolo možné predvídať pri uzavretí kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

 1. 9.1. Zákon o ochrane osobných údajov.
  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. 9.2. Osobné údaje.
  Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu na doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, v prípade že je právnickou osobou – kupujúci podnikateľ je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 3. 9.3. Súhlas kupujúceho.
  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
 4. 9.4. Správnosť, pravdivosť a aktualizácia osobných údajov.
  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
 5. 9.5. Spracovateľ osobných údajov
  Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretie osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 6. 9.6. Doba a spôsob spracovania osobných údajov.
  Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. 9.7. Odvolanie súhlasu kupujúceho.
  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.
 8. 9.8. Chybné spracovanie osobných údajov.
  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (článok 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety považovaná/uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ oprávnenej žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 9. 9.9. Informácie o spracovaní osobných údajov.
  Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie/informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie/informácií.
 10. 9.10. Súhlas kupujúceho so zasielaním obchodných oznámení.
  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

10. DORUČOVANIE

 1. 10.1. Forma a spôsob doručovania.
  Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Predávajúci doručuje kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.
 2. 10.2. Okamih doručenia.
  Správa je doručená:
  a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, ak sa odosielateľovi nevráti späť ako nedoručená alebo ak sa odosielateľ iným spôsobom nedozvie o tom, že správa nebola doručená, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  c) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
  d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA/

 1. 11.1. Orgán štátneho dozoru.
  Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.
 2. 11.2. Súhlas kupujúceho s obchodnými podmienkami.
  Registráciou kupujúceho na webovej stránke alebo uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj s dodacími podmienkami predávajúceho a že s nimi bez výhrad súhlasí. Uzavretie kúpnej zmluvy bez súhlasu s obchodnými podmienkami a dodacími podmienkami predávajúceho nie je možné.
 3. 11.3. Zmluvné pokuty.
  Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej porušenie je zmluvnou pokutou sankcionované.
 4. 11.4. Živnostenské oprávnenie.
  Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
 5. 11.5. Salvátorská klauzula.
  V prípade ktoréhokoľvek ustanovenia obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy či iného dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení obchodných podmienok, uzavretej zmluvy alebo iných dojednaní. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch povinné nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vykonateľným, ktoré bude mať do najvyššej možnej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.
 6. 11.6. Postúpenia pohľadávok a záväzkov.
  Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky za kupujúcim na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky za predávajúcim na tretie osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
 7. 11.7. Archivácia kúpnej zmluvy.
  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.
 8. 11.8. Prorogační doložka pre kupujúceho podnikateľa.
  Kupujúci podnikateľ súhlasí s tým, že všetky spory vznikajúce z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované súdom Slovenskej republiky, ktorého príslušnosť bude určená podľa sídla predávajúceho.
 9. 11.9. Vyhlásenie strán
  Tieto obchodné podmienky boli vyhotovené a spravujú sa v závislosti od kupujúceho najmä zákonom č. 40/1964 Zb. v platnom znení- Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a iných.
 10. 11.10. Platnosť obchodných podmienok
  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 01.08.2018.
 11. 11.11. Kontakt.
  Adresa pre doručovanie reklamácií – reklamačné oddelenie servisného strediska:
  Steller s.r.o., prevádzka Liptovský Mikuláš, Ondrášovská 92, Liptovský Mikuláš, Slovensko, 031 05

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  ALAMER s.r.o. , Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
  adresa elektronické pošty: [email protected],
  telefón: +421 905 884 126.